Bij het zoeken naar een goede school voor uw kind is het belangrijk dat u weet waar uw kind terechtkomt. Om er zeker van te zijn dat u een goede keus maakt, zult u zich goed moeten laten informeren. Wij houden meermalen per jaar informatiebijeenkomsten waar u informatie kunt krijgen over ons onderwijs. U kunt dit het beste doen in de periode voordat uw kind 3 jaar wordt.

 

Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind 4 jaar oud is, kan het in Nederland naar de basisschool. Het aanmelden op onze basisschool kan in het kwartaal dat uw kind 3 jaar wordt. Dit aanmelden verloopt vanaf 1 oktober 2021 op een centrale manier voor meer informatie kunt u terecht op: https://naardebasisschool.utrecht.nl

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt over een nieuwe manier van aanmelden. Ouders kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen.

Als uw kind in het 3e kwartaal van 2021 jarig is en 3 jaar wordt dan kunt u aanmelden bij de school.

Wij hebben besloten om in de lijn van het nieuwe beleid te gaan werken. Onze school heeft meer aanmeldingen dan plekken dus wij gaan loten.

Dat betekent dat: 

  • Kinderen aangemeld kunnen worden vanaf hun derde verjaardag 

  • Broertjes en zusjes hebben een plaatsingsgarantie  

  • Na een kwartaal zal er geloot worden onder de aangemelde leerlingen 

  • Wij kunnen per geboortejaar 56 kinderen plaatsen

Kwartaal 3: 

Alle aanmeldingen die na 30 september binnen komen tellen niet meer mee in deze loting. 

 

Kind geboren tussen 

Aanmelden tot en met 

loting 

aantal plekken beschikbaar 

1 januari en 31 maart 2018 

31 maart 

1 april 2021 

         14

1 april en 30 juni 2018 

30 juni 

1 juli 2021 

          15

1 juli en 30 september 2018 

30 september 

1 oktober 2021 

          15

1 oktober en 31 december 

31 december 

1 januari 2022 

          14

Wij adviseren u om uw kind op meerdere scholen aan te melden om de kans te vergroten op een plek voor uw kind op een school. Als u op meerdere plekken aangemeld heeft en bent toegelaten moet u zelf de keuze maken welke school u kiest. Als er bij ons nog ouders afvallen na de loting dan zullen eventueel uitgelote kinderen alsnog benaderd worden in volgorde van uitloting. 

Aanmelden

De procedure van aanmelden valt onder de Wet op het Primair Onderwijs (WPO).

Om toegelaten te worden op de basisschool moet uw kind vier jaar zijn. De Spits staat in principe open voor elk kind vanaf 4 jaar, die in de omgeving van de school wonen.

In het kwartaal dat uw kind drie jaar wordt kunt u uw kind aanmelden op onze school via het formulier op: https://naardebasisschool.utrecht.nl

De plaatsen worden ieder kwartaal tegelijk verdeeld voor alle kinderen die geboren zijn in datzelfde kwartaal. Het moment van aanmelden binnen het kwartaal maakt dus niet uit.

We verwachten dat er meer vraag is naar een plek dan dat wij kunnen plaatsen. Na afloop van het kwartaal krijgt u via de gemeente een aanbod voor een plaats. Het is belangrijk dat u die plaats bevestigt aan ons binnen de opgegeven termijn.  

Zijn er daarna nog plaatsen over? Dan wordt er gekeken naar de rest van de aanmeldingen. Als het nodig is, komt er een loting. Deze loting wordt stedelijk geregeld in Utrecht. Heeft uw kind geen plaats gekregen op onze school? Dan plaatst het stedelijke aanmeldproces uw kind automatisch op de 2e, 3e of volgende school van uw voorkeur die wél plaats heeft. Na afloop van het kwartaal hoort u via het stedelijk aanmeldproces of onze school plaats voor u heeft. Het is belangrijk dat u die plaats bevestigt binnen de opgegeven termijn.

Uw kind toelaten en inschrijven

Als u de plaats voor uw kind bevestigt vragen we u extra informatie over uw kind.  Het kan zijn dat we verder onderzoek doen en er kunnen gegevens worden opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf. De directeur besluit hierna over de toelating. U krijgt hierover binnen 6 weken bericht. Als er bijzonderheden zijn die een meer persoonlijk gesprek vragen, verwachten wij dat u een afspraak maakt met de schoolleiding.

Onze school heeft een zorgplicht: voor een aangemelde leerling met extra ondersteuningsbehoeften onderzoeken we of passende ondersteuning mogelijk is. Als dat niet mogelijk is dan zoeken we met u een geschikte plek op een andere school. De beslissing over toelating en verwijdering van leerlingen berust bij het bevoegd gezag.

Informatieochtenden

In het schooljaar 2021-2022 is er een informatieochtend:

  • 13 oktober 2021 van 9.00-11.00 uur
  • 19 november 2021 van 9.00-11.00 uur
  • 26 januari 2022 van 9.00-11.00 uur
  • 23 maart 2022 van 9.00-11.00 uur
  • 6 april 2022 van 9.00-11.00 uur
  • 15 juni van 9.00-11.00 uur 

U krijgt dan een (digitale) presentatie en u ontvangt een aanmeldingsformulier. Er zijn stedelijke afspraken gemaakt over aanmelding van uw kind.

 

Passend onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben

Wij willen ieder kind het onderwijs bieden dat hij of zij nodig heeft. Als het vermoeden bestaat dat uw kind extra ondersteuning nodig heeft, gaan wij daarover met u in gesprek. Het is namelijk van belang om te bekijken of onze school de benodigde hulp kan bieden. Er kan nader onderzoek nodig zijn, en er worden gegevens opgevraagd bij de voorschool of het kinderdagverblijf. Op grond van deze bevindingen besluit de schoolleider over de toelating.  Indien wij niet aan de onderwijsbehoeften kunnen voldoen zoeken wij, als wij de eerste school van aanmelding zijn, samen met u naar passend onderwijs voor uw kind.

Toelating

De schoolleider neemt de beslissing over toelating zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 6 weken over uw schriftelijke aanmelding. U wordt schriftelijk (via mail) geinformeerd over de toelating van uw kind.