Voor elk kind dat in Nederland op school zit wordt aan de ouders/verzorgers een bijdrage gevraagd voor activiteiten en middelen die niet door de overheid worden vergoed. De bijdrage is vrijwillig en verschilt per school. Het niet betalen van de ouderbijdrage leidt dus niet tot het uitsluiten van leerlingen aan de activiteiten.
Op De Spits wordt de kinderbijdrage geïnd door Oudervereniging Basisschool De Spits
De oudervereniging financiert hiermee evenementen en activiteiten zoals het schoolreisje, de sinterklaas- en kerstviering, de sport- en speldag en culturele uitjes. Een onafhankelijke kascommissie met vertegenwoordiging uit de medezeggenschapsraad controleert de besteding van de betaalde kinderbijdragen en brengt daarover verslag uit. Dit wordt samen met de jaarrekening van de oudervereniging gepresenteerd op de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
 

Vrijwillige kinderbijdrage De Spits

Op De Spits is de kinderbijdrage per schooljaar € 36,- voor elk kind. Ouders/verzorgers van leerlingen die later in het schooljaar instromen, dan wel eerder uitstromen, betalen € 12,- voor elk kind per schoolseizoen:
 
1e schoolseizoen: zomer tot kerstvakantie
2e schoolseizoen: januari tot Pasen
3e schoolseizoen: Pasen tot zomervakantie.
 

U-pas

Heeft uw kind een geldige U-pas en wilt u het een deel van het U-pas Kindpakket budget besteden aan de kinderbijdrage? Lever dan een kopie van de U-pas van uw kind(eren) in bij de schooldirectie en overleg welk bedrag u wilt gebruiken voor de kinderbijdrage. De school declareert het afgesproken bedrag op de U-pas van uw kind, waarna u van Bureau U-pas per e-mail of sms een bevestiging van de declaratie ontvangt.
Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een U-pas? Kijk dan op de website van bureau U-pas.
 

Zo betaalt u de kinderbijdrage

Maak uw kinderbijdrage(n) over op de volgende bankrekening:
 
IBAN: NL60 INGB 0007 3214 70
Ten name van: Oudervereniging Basisschool De Spits - kinderbijdrage
Onder vermelding van: voor- en achternaam van uw kind(eren) en hun leerkrachten
 

Wij hebben uw bijdrage hard nodig zodat geplande activiteiten ook daadwerkelijk kunnen plaatsvinden.

Oudervereniging Basisschool De Spits

U bent automatisch lid van de oudervereniging als u de vrijwillige kinderbijdrage betaalt dan wel een kopie van de U-pas van uw kind(eren) overlegt, tenzij u aangeeft geen prijs te stellen op het lidmaatschap. Leden hebben stemrecht over zaken zoals het beleid van de vereniging, de samenstelling van het bestuur en de besteding van de kinderbijdragen.

Meer informatie over de oudervereniging, vindt u hier [link naar OV website]. Mocht u nog verdere vragen hebben, stel ze gerust. U kunt ons bereiken via ouderverenigingdespits@gmail.com.