Missie en visie

Het welbevinden van kinderen staat op De Spits centraal!

Wij streven er naar:

 • leerlingen actief te betrekken bij hun leerproces; 
 • werkvormen te gebruiken die leerlingen activeren;
 • leerlingen te stimuleren zelfstandig te werken, maar ook te  leren samenwerken;
 • leerlingen te leren omgaan met hun eigen verantwoordelijkheid;
 • zo snel mogelijk specifieke begeleiding te geven bij geconstateerde problemen;
 • rust, ruimte en uitdaging te bieden;
 • kinderen duidelijkheid en structuur te geven.

Wij zetten ons in om:  

 • onze leerlingen de gelegenheid te geven zo goed mogelijk te functioneren en zich optimaal te ontwikkelen,
 • kinderen en hun ouders met zichtbaar plezier naar school te laten komen.

Wij doen dit door:

 • de kinderen een warm, pedagogisch klimaat te bieden;
 • systematisch en gedoseerd de ontwikkeling van de leerlingen te volgen;
 • welbevinden en veiligheid van de leerlingen centraal te stellen en regelmatig te evalueren;
 • de leerlingen basiskennis, vaardigheden en een houding aan te reiken die zij nodig hebben om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en in de samenleving;
 • met de leerlingen levensbeschouwelijk naar de wereld om ons heen te kijken, gebaseerd op de katholieke grondslag;
 • tegemoet te komen aan individuele verschillen.

Wij werken hierin samen met de ouders, die wij beschouwen als partners in onderwijs en opvoeding. Daarbij zien wij de ouders als eerstverantwoordelijken voor de opvoeding thuis en onszelf als eerstverantwoordelijken voor het onderwijs, maar houden wij oog voor de afstemming tussen de situatie thuis en de situatie op school. 

Wij willen aan de ouders en de kinderen laten zien dat wij: 

 • ook onszelf voortdurend scholen;
 • zorgen voor een prettige leeromgeving en goede leermiddelen;
 • adequaat communiceren; openstaan voor suggesties.