Systemisch Ontwikkelingsgericht Maatwerk (SOM HB+)

De SOM HB+ groep is gestart in schooljaar 2021/2022 en is sinds 1 augustus 2023 gekoppeld aan onze school. In deze groep bieden we onderwijs en ondersteuning in samenwerking met het Samenwerkingsverband Utrecht PO en de specialistische jeugdhulp (KOOS en Spoor030). De doelgroep betreft HB+ leerlingen: leerlingen waarbij sprake is van een combinatie van onderwijsbehoeften op het gebied van hoogbegaafdheid en een hulpvraag die voortkomt uit deze hoogbegaafdheid, zoals een vraag op het gebied van gedrag en/of prikkelverwerking. De specialistische jeugdhulp betrekt ook het systeem rondom de leerling bij de begeleiding.

Op de SOM HB+ groep werken leerkrachten, onderwijsondersteuner en een orthopedagoog nauw met elkaar samen en zij vormen met elkaar het kernteam. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Aan de start van het traject in de groep, wordt vanuit heugdhulp systemische begeleiding ingezet in de thuissituatie. Binnen de groep is er ruimte voor maatwerk en wordt er afgestemd op de mogelijkheden van iedere leerling. Als een individuele leerling, een aantal leerlingen of de groep vragen om specialistische jeugdhulp, dan denkt KOOS of Spoor030 – afhankelijk van het woonadres van de leerling – mee over dit aanbod. Onder schooltijd kunnen PMT en dramatherapie worden aangeboden.

Toeleiding en toelating

Toeleiding tot de SOM HB+ groep start altijd met de betrokkenheid van een consulent van het SWV. Hiervoor kan een startgesprek aangevraagd worden door de intern begeleider van de school en mogelijk is een consulent al betrokken middels een lopend A&O-traject of een toegekend arrangement. Als alle gesprekspartners de mogelijkheid tot plaatsing in de HB+ groep willen onderzoeken, kan de betrokken consulent de leerling agenderen voor het dossierteam. Het dossierteam bestaat uit professionals vanuit het SWV, vanuit de HB+ groep en vanuit de specialistische jeugdhulp (KOOS en Spoor030) en zij komen iedere maand samen om mogelijke leerlingen voor de SOM HB+ groep te bespreken. Zij onderzoeken of de HB+ groep de best passende plek voor de leerling kan zijn en nemen daarbij altijd de kwetsbare groepsdynamiek als belangrijke factor mee.

Ook als de SOM HB+ groep niet de meest passende onderwijsplek lijkt te zijn, kan het dossierteam meedenken. In dat geval levert de betrokken consulent, met toestemming van ouders, een geanonimiseerd dossier aan, waarna het dossierteam hierover in gesprek zal gaan en de betrokken consulent vragen en advies meegeeft voor de verdere zoektocht.

Wanneer alle gesprekspartners en het dossierteam het eens zijn over de HB+ groep als passende plek voor de leerling, dan wordt een toelaatbaarheidsverklaring SBO HB+ aangevraagd door de school van inschrijving. De school heeft vanaf het moment van inschrijving op de school 6 weken tijd nodig om het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) op te stellen in samenwerking met de aanvullende jeugdhulp. Een warme overdracht met de school van inschrijving en een intakegesprek met de ouders vinden ook in deze 6 weken plaats. Het is van belang dat de ouders openstaan voor de samenwerking met de aanvullende jeugdhulp die onderdeel is van het aanbod binnen de HB+ groep.

Plaatsing

In de SOM HB+ groep worden maximaal 12 leerlingen geplaatst en er wordt gewerkt met vaste instroommomenten. Vanuit een ambitieus perspectief is het uitgangspunt dat deze leerlingen waar mogelijk uit- of terugstromen naar het regulier onderwijs, wat voor de meeste leerlingen voltijds HB-onderwijs zal zijn. Hierbij houdt het SWV in het achterhoofd dat dit voor sommige leerlingen niet haalbaar zal zijn. Zij kunnen binnen de SOM HB+ groep blijven tot hun overstap naar het voortgezet (speciaal) onderwijs of een andersoortige onderwijs- en/of zorggroep. Met SWV Sterk VO en aanpalende samenwerkingsverbanden VO wordt afgestemd over passende uitstroommogelijkheden voor deze leerlingen.