Ouderbetrokkenheid

Onze visie: ouders voelen zich welkom en gewaardeerd. Ouders weten wat er van hen verwacht wordt en wat zij van de school mogen verwachten. We willen dat ouders met zichtbaar plezier naar school komen. We hechten waarde aan een goede betrokkenheid van de ouders/verzorgers bij het onderwijs en zij zijn dan ook welkom om op actieve wijze mee te denken en mee te doen. De medezeggenschapsraad (MR) is betrokken bij de totstandkoming van ons schoolbeleid.

School en ouders zijn gebaat bij een goede samenwerking. Het naleven van de afspraken zal leiden tot een veilig, werkbaar en prettig schoolklimaat voor iedereen.

Wij verwachten dat ouder(s)/verzorger(s):

  • op de hoogte zijn van de regels die voor de leerlingen gelden. Wij verwachten dat deze regels onderschreven worden en dat zij meewerken aan de naleving ervan.
  • de uitgangspunten en werkwijze van de school, zoals beschreven in de schoolgids, onderschrijven.
  • zich nauwkeurig aan de Leerplichtwet houden; -verlof wordt tijdig bij de schoolleiding aangevraagd en ze zien erop toe dat hun kind op tijd op school aanwezig is en melden hun kind in geval van ziekte voor het begin van de lessen af.
  • de informatie die de school verstrekt nauwkeurig lezen en indien nodig om toelichting vragen.
  • wijzigingen in de gegevens zoals vermeld bij inschrijving, direct doorgeven bij de administratie. • en medewerkers van de school een voorbeeldfunctie hebben en daarom respectvol met elkaar omgaan.