Ons profiel

De Spits is een moderne, klassikale, kwaliteitsschool met een goede balans tussen kennisoverdracht en de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Op de Spits bieden we een warme en veilige omgeving voor onze leerlingen en geven we onderwijs en zorg op maat. We doen dit door heel goed te kijken naar wat de leerling aan kan. Dit betekent dat wij differentiëren naar inhoud, hoeveelheid en tempo. De leerlingen krijgen de ruimte en verantwoordelijkheid om invloed op hun eigen leerproces uit te kunnen oefenen en wij dagen hen hierin uit. Op de Spits vinden we het belangrijk dat er persoonlijke aandacht is voor het kind, maar ook tussen leerkrachten en ouders. De basis hiervoor is respect. Het onderwijs van de Spits, dat zich kenmerkt door hoge opbrengsten, wordt geboden in een veilig en ordelijk schoolklimaat waar met respect wordt omgegaan met individuele verschillen. De leerlingen voelen zich fijn op de Spits en gaan met plezier naar school! We bieden de leerlingen uitdagend onderwijs met individuele aandacht voor de leerling die meer zorg behoeft, maar ook voor de leerling die meer aan kan. Het leeraanbod op De Spits is gericht op een optimale ontwikkeling van de leerling. Om dit te bereiken wordt het meer- en hoogbegaafdenonderwijs dat wij aanbieden ook gebruikt om het reguliere aanbod te verdiepen en te verbeteren. Door deze symbiose kunnen alle leerlingen van de Spits profiteren van onze expertise op het gebied van hoogbegaafdheid. Daarnaast bieden wij, naast Engels vanaf groep 1/2, Wetenschap&Techniek aan onze leerlingen als onderdeel van ons profiel. Naast cognitieve vaardigheden als taal, rekenen, lezen betekent een stap verder dat leerlingen kunnen en mogen groeien (ruimte). Naast het cognitieve aanbod zijn er ook andere vaardigheden die belangrijk zijn voor een toekomst met perspectief, namelijk:

  • Het vermogen ontwikkelen om zelfstandig te leren van en met anderen (verantwoordelijkheid).
  • Ervaren dat interesse en respect voor anderen, met al hun verschillende eigenaardigheden, zeer leerzaam en voedend kan zijn.
  • Ervaren dat samenwerken en samen leven alleen maar kan als naast wederzijds respect, iedereen zich houdt aan bepaalde basisregels van goed fatsoen en aan specifieke afspraken die regelen dat zaken ordelijk en goed verlopen.

In iedere groep wordt de werkwijze vanuit de Kanjertraining toegepast. Kinderen op de Spits hanteren de sociale vaardigheden en ontwikkelen het oplossend vermogen dat deze methode aanleert.

Door het cognitieve aanbod, de aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de aandacht voor specifieke, toekomstgerichte vaardigheden, is de Spits in staat om een compleet onderwijsaanbod te kunnen aanbieden.