Voltijd hoogbegaafden onderwijs (VHB)

Onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen 

De Spits biedt naast het reguliere onderwijs ook voltijd onderwijs voor hoogbegaafde kinderen. Dit onderwijs is ingericht rondom niveaugroepen waardoor zo optimaal mogelijk tegemoet gekomen kan worden aan de onderwijsbehoefte van deze leerlingen en gericht gewerkt kan worden aan hun ontwikkelpunten.  

Curriculum 

Het curriculum is dusdanig vormgegeven dat de leerlingen de kans krijgen om hun executieve vaardigheden (verder) te ontwikkelen. Zaken als plannen, focussen en doorzetten komen daardoor als vanzelfsprekend aan de orde. Het curriculum bestaat naast een zeer gecompact regulier deel vooral uit vakken als programmeren, wiskunde, techniek en filosofie. Door middel van de methode IPC (International Primary Curriculum) worden zaakvakken als geschiedenis, aardrijkskunde en biologie in samenhang met elkaar aangeboden en wordt er gebruik gemaakt van het vaardighedendeel van dit programma (Assessment for Learning).  

Leren leren 

De leerlingen leren aan de hand van onder andere dit thematische werk hun eigen leerproces vorm te geven onder begeleiding van de leerkracht. Er wordt gestructureerd gewerkt aan het formuleren van een leer- of onderzoeksvraag, het maken van een plan, het verdelen van de taken, het verzamelen van materiaal, het geven van een eindpresentatie etc. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het TASC model (Thinking Actively  in a Social Context), Scrum en het principe van het stellen van SMART doelen. 

Portfolio 

De kinderen reflecteren op hun eigen werk en leggen dit vast in hun persoonlijke portfolio. Dit portfolio gaat tweemaal per jaar mee naar huis waarna met kind en ouders de vorderingen aan de hand van dit portfolio worden doorgesproken.  Door middel van de speciaal daarvoor ontworpen methode LEF voor groep 8 en Werkboek Mindset voor de midden- en bovenbouw wordt er daarnaast extra aandacht besteed aan de mindset van de kinderen. Het doel hiervan is het overwinnen van bijvoorbeeld de angst om fouten te maken of de neiging om je eigen kunnen te onderschatten.  

Synergie tussen het reguliere onderwijs op de Spits en het voltijd HB onderwijs 

De voltijd HB sectie maakt nadrukkelijk deel uit van de Spits. Hierdoor vindt er steeds intensieve samenwerking en uitwisseling plaats tussen het reguliere- en het HB onderwijs. Kennis en ervaring worden gedeeld, en er wordt gewerkt vanuit een overkoepelende, gezamenlijke visie op onderwijs. Leerlingen binnen het voltijd HB onderwijs nemen deel aan alle activiteiten binnen de Spits, zoals buitenspelen, vieringen, projecten en schoolkampen waardoor er een natuurlijke integratie plaatsvindt.  

Expertisecentrum 

De Spits heeft een nauwe samenwerking met het Samenwerkingsverband PO (Primair Onderwijs) Utrecht. Door dit samenwerkingsverband is in het afgelopen jaar samen met de diverse besturen binnen het PO een duidelijke visie op het onderwijs aan begaafde leerlingen in de gemeente Utrecht geformuleerd. Voortvloeiend uit deze visie vervult de voltijd HB-sectie van de Spits een sleutelrol in het opzetten van een expertiseteam dat de scholen binnen de gemeente gaat bedienen op het vlak van onderwijs aan (hoog)begaafde leerlingen. Dit zal zowel gaan om het opzetten van een databank als het verlenen van praktische hulp en ondersteuning aan scholen bij het vormgeven van onderwijs aan (hoog) begaafde leerlingen en het organiseren van seminars en lezingen e.d. 

Toelating 

Leerlingen kunnen worden geplaatst binnen ons voltijd HB-onderwijs met een positief advies van het SWV Utrecht PO en een psychodiagnostisch onderzoek waaruit een hoogbegaafd profiel blijkt. Dit psychodiagnostisch onderzoek moet afgenomen zijn door specifieke onderzoeksbureaus waar het SWV Utrecht PO afspraken mee gemaakt heeft over de eisen van het onderzoek. De consulent kan vertellen welke onderzoeksbureaus en eisen dit betreffen. 

Bij de plaatsing van een leerling in het voltijd HB-onderwijs wordt gekeken naar vier aspecten: 

  • Zichtbare hoogbegaafdheidskenmerken. 

  • Specifieke en aan hoogbegaafdheid te relateren problematiek, waardoor het welbevinden van de leerling in de knel raakt of dreigt te raken. 

  • Ingezette interventies op de huidige school en handelingsverlegenheid. 

  • Contra-indicaties, zoals externaliserend gedrag en een zeer trage verwerkingssnelheid. 

Bent u een school buiten de gemeente Utrecht en overweegt u samen met ouders voltijd HB-onderwijs voor een leerling op één van de Utrechtse scholen? Neem dan contact op met uw eigen samenwerkingsverband. 

 Team hoogbegaafden onderwijs 

Contact VHB-onderwijs

Eifel 8
3524 HH Utrecht

0302888790
rianne.creusen@ksu.nl
fanouritza.dam@ksu.nl
Teamleider VHB: Rianne Creusen Intern begeleider: Fanouritza Dam